Liceum

Wolontariuszem w Fundacji może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie powyżej 13 roku życia oraz absolwent tych szkół, który wyraża chęć do niesienie pomocy innym i zaangażowania w działania o charakterze wolontaryjnym. Osoby niepełnoletnie do pełnienia świadczeń wolontaryjnych potrzebują zgodny rodziców lub opiekunów prawnych.

Wolontariusz:

Do głównych zadań wolontariusza należy :
a. udział i inicjowanie działań o charakterze społecznym w szkole i poza nią tj. zbiórki rzeczowe dla potrzebujących czy też pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicach środowiskowych;
b. pomoc w przeprowadzeniu imprez cyklicznych realizowanych przez Fundację tj. dzień dziecka, ferie w mieście oraz mikołajki.

Wolontariusz ma prawo do :
a. bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń wolontaryjnych;
b. otrzymania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu oraz zakresie działań jakie w tym czasie wykonał;
c. dostosowania działań w których bierze udział do swojego wieku oraz możliwości ;
d. udziału w bezpłatnych szkoleniach;
e. zwrotu wydatków, które poczynił w celu należytego wykonywania swoich świadczeń w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach zgodnych z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
f. zgłaszania własnych propozycji i inicjatywy.

 
 

Koordynator wolontariatu - liceum

Beata Nosek

e-mail: fundacja.nosek@gmail.com

tel. 784 043 896

 
 
Close Menu