Rusza nabór do I edycji konkursu dotacyjnego w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.

Rusza nabór do I edycji konkursu dotacyjnego w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.

UWAGA : Rusza nabór do I edycji konkursu dotacyjnego w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.
Wnioski Dotacyjne składać można od 01 do 13 października 2021r. 

Dokumenty do pobrania: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu dotacyjnego

1) Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2000 zł na realizację projektu samorządowego.

2) W ramach każdej z edycji konkursu każda szkoła może zgłosić 2 projekty samorządowe.

3) Projekty samorządowe dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
• integracja społeczności uczniowskiej,
• edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
• promocja postaw obywatelskich i patriotycznych,
• kultura,
• ekologia,
• zdrowy tryb życia,
• promocja przedsiębiorczości,
• działalność charytatywna,
• współpraca ze społecznością lokalna.

4) Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem,
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu,
c. zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły,
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych,
f. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury,
g. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5) W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się i zakończy do 31.12.2021 roku oraz takie, które realizowane będą w pierwszych miesiącach 2022 roku.

6) Dotacja zostanie przyznana samorządom uczniowskim na podstawie projektu samorządowego zawartego we Wniosku Dotacyjnym, podpisanego, zeskanowanego i przesłanego do Fundacji drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com we wskazanym wyżej terminie. Zachęcamy do wysłania na podany adres wniosków również do konsultacji.

7) Szkoły biorące udział w konkursie dotacyjnym zostaną powiadomione o jego wynikach oraz wysokości przyznanej dotacji za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Lista rankingowa zostanie też ogłoszona na stronie internetowej Fundacji.

UWAGA : Szkoły, które ubiegały się o dotacje w poprzednim roku szkolnym proszę o zwrócenie uwagi na to, iż m.in. Wniosek Dotacyjny oraz Regulamin Programu uległy zmianom.

Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Dodaj komentarz

Close Menu