#SU-w-ak: II edycja konkursu dotacyjnego – zapraszamy do udziału!

#SU-w-ak: II edycja konkursu dotacyjnego – zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu dotacyjnego w ramach „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”.

Przypominamy, że Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

II edycja konkursu dotacyjnego trwa od 07 do 18 listopada 2022r.

Więcej informacji o konkursie dotacyjnym

1) Szkoły zgłoszone do Programu mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2000 zł na realizację projektu samorządowego.

2) W ramach każdej z edycji konkursu każda szkoła może zgłosić 2 projekty samorządowe.

3) Projekty samorządowe dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
a. integracja społeczności uczniowskiej;
b. integracja i wsparcie uczniów- obcokrajowców;
c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
e. kultura;
f. ekologia;
g. zdrowy tryb życia;
h. promocja przedsiębiorczości;
i. działalność charytatywna;
j. współpraca ze społecznością lokalną.

4) Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które:
a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury, nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
h. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
i. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
j. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5) Dodatkowo punktowane będą :
a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek.

6) W ramach tej edycji konkursu składać można wnioski na projekty, których realizacja rozpocznie się i zakończy do 31.12.2022 roku oraz takie, które realizowane będą w pierwszych miesiącach 2023 roku.

7) Dotacja zostanie przyznana samorządom uczniowskim na podstawie projektu samorządowego zawartego we Wniosku Dotacyjnym, podpisanego, zeskanowanego i przesłanego do Fundacji drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com we wskazanym wyżej terminie. Zachęcamy do wysłania na podany adres wniosków również do konsultacji (najpóźniej na 2 dni przed końcem konkursu).

8) Szkoły biorące udział w konkursie dotacyjnym zostaną powiadomione o jego wynikach oraz wysokości przyznanej dotacji za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Lista rankingowa zostanie też ogłoszona na stronie internetowej Fundacji.

Więcej informacji o konkursie dotacyjnym oraz dokumenty konkursowe: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Zachęcamy także do udziału w konsultacjach – więcej informacji: https://oswiatowa.pijarzy.pl/su-w-ak-dyzury-stacjonarne-w-biurze-fundacji/

Zapraszamy do kontaktu

W razie pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: fundacja.mlodziez@gmail.com lub telefonicznie pod numerami : 12 411 07 95 lub 784 043 896.

Dodaj komentarz

Close Menu