#SU-w-ak: najczęściej zadawane pytania (FAQ)

#SU-w-ak: najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na podstawie konsultacji prowadzonych w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak przekazujemy do Waszej dyspozycji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (czyli FAQ).

Zachęcamy do zapoznania się z listą odpowiedzi  🙂

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Co to jest #SU-w-ak?
Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak (czyli Samorząd Uczniowski w Akcji), to program, w którym mogą wziąć udział samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
Program jest finansowany ze środków Miasta Krakowa, a jego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Kto i w jaki sposób może zgłosić się do programu?
Do programu mogą zgłosić się samorządy uczniowskie z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia należy dokonać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/G6S9JMQ63LV1eruF8
Udział w konkursie dotacyjnym w ramach programu #SU-w-ak jest możliwy tylko i wyłącznie dla Samorządów Uczniowskich, których szkoły dokonały zgłoszenia do programu.

Kiedy upływa termin zgłoszenia się do Programu?
Nabór do Programu jest ciągły i trwa do 24.05.2022 roku. Należy jednak pamiętać, że aby móc wziąć udział w konkursie dotacyjnym należy zgłosić się najpóźniej do 13.04.2022 roku.

Z czego składa się program #SU-w-ak?
Program obejmuje: warsztaty (w formie on-line), konsultacje z ekspertem, konkursy dotacyjne na realizację własnych projektów samorządowych oraz zamieszczenie ich opisu w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk oraz stronie UMK: www.mlodziez.krakow.pl

Kiedy odbywają się warsztaty i konsultacje?
Warsztaty on-line odbyły się 27.10.2021r. Realizowane są poprzez platformę Clickmeeting. Kolejne odbędą się w lutym 2022 roku.

Konsultacje z ekspertem są prowadzone aż do 21.05.2021r. Wszystkie terminy konsultacji są podawane na bieżąco na stronie internetowej: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/.
Ponadto uczestnicy Programu mogą kontaktować się z koordynatorem programu oraz ekspertem ds. samorządności telefonicznie (12 411 07 95 lub 784 043 896) lub e-mailowo (fundacja.mlodziez@gmail.com)

Udział w warsztatach i konsultacjach nie jest obowiązkowy, jednak w znaczący sposób może pomóc w realizacji projektów przez Samorządy Uczniowskie.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie dotacyjnym i otrzymać dotację na własny projekt?
Aby wziąć udział w konkursie dotacyjnym należy złożyć wypełniony Wniosek Dotacyjny w trakcie jednej z pięciu edycji konkursów dotacyjnych i przesłać jego podpisany przez dyrektora szkoły skan w podanych w Regulaminie terminach na adres e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Wniosek Dotacyjny, jak również Regulamin Programu są dostępne na stronie: https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

W jednej edycji naboru wniosków każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 2 projekty samorządowe.
W ciągu roku szkolnego 2021/2022 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 7 dotacji na realizację projektów samorządowych.

Które projekty otrzymają dotację?
O przyznaniu dotacji decyduje średnia ocen uzyskanych od 3 ekspertów. Każdy Wniosek Dotacyjny oceniany jest pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym. Do przyznania dotacji konieczne jest uzyskania sumy na poziomie co najmniej 65pkt.

Łączna suma środków na realizację projektów dotacyjnych w ramach wszystkich edycji konkursów wynosi 66 000 zł.
Ze szkołami, które otrzymają dotację w ramach konkursów dotacyjnych podpisane zostanie Porozumienie o realizacji projektu dotacyjnego zawierające warunki realizacji i rozliczenia projektu.

Kiedy możemy złożyć swój wniosek o dotację?
Kolejne edycje konkursów dotacyjnych odbędą się w następujących terminach:
02 do 12 listopad 2021 r.
01 do 11 luty 2022 r.
01 do 11 marzec 2022 r.
04 do 13 kwiecień 2022 r.

Jaka jest wysokość dotacji?
W ramach projektu dotacyjnych można otrzymać dotację w kwocie minimum 500,00 złotych,  a maksymalnie 2000,00 złotych.

Czy w ramach projektu trzeba wnieść wkład własny finansowy?
Nie, Samorząd Uczniowski nie wnosi wkładu własnego finansowego do projektu.

W jakim terminie można realizować projekty?
Projekty mogą być realizowane do 21.05.2022 r., z tym, że projekty rozpoczęte w 2021 roku muszą zakończyć się do 31.12.2021r.

Jakie projekty mogą być realizowane?
Projekty dotacyjne dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
a.integracja społeczności uczniowskiej,
b.edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
c.promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
d.kultura,
e.ekologia,
f.zdrowy tryb życia,
g.promocja przedsiębiorczości,
h.działalność charytatywna,
i.współpraca ze społecznością lokalną.

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które :
a.są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
b.zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
c.zakładają, że co najmniej 40 % dotacji zostanie przeznaczone na realizację działań związanych bezpośrednio z aktywnością uczniów, w tym np. zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski;
d.nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
e.nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
f.nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury;
g.nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
h.obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
i.są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
W ramach Dotacji mogą być finansowane jedynie:
– Materiały dydaktyczne dla uczestników;
– Zakup lub wynajem potrzebnego sprzętu;
– Wyżywienie dla uczestników organizowanego w ramach projektu dotacyjnego wydarzenia;
– Przygotowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych – do 10% dotacji;
– Zakup materiałów pomocniczych;
– Zakup lub wynajem usług;
– Zakup środków odkażających oraz ochronnych;
– W wyjątkowych przypadkach za zgodą Fundacji Oświatowej mogą być uwzględnione inne wydatki, które są konieczne do poniesienia ze względów merytorycznych.

W jaki sposób przekazywana jest dotacja?
Dotacja jest przekazywana poprzez pokrycie wszystkich wydatków na podstawie faktur i rachunków wystawionych na następujące dane: Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków, NIP: 945 18 98 195 .

Do czego jesteśmy zobowiązani jeżeli otrzymamy dotację?
a.stałego informowania koordynatora programu lub eksperta ds. projektów samorządowych, o postępach w realizacji projektu samorządowego, wszystkich zmianach i problemach związanych z jego realizacji, drogą elektroniczną, na adres : fundacja.mlodziez@gmail.com ;
b.zapraszania przedstawicieli Operatora na co najmniej jedno wydarzenie w ramach realizacji projektu samorządowego na 5 dni przed tym wydarzeniem;
c.informowania o tym, że wydarzenie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie oraz do zamieszczenia na wszelkich materiałach związanych z realizacją projektu samorządowego logotypów Programu, Operatora oraz Gminy Miejskiej Kraków;
d.zamieszczenia na swojej stronie internetowej przekazanego przez Operatora Programu baneru promocyjnego informującego o udziale w Programie i realizacji projektu samorządowego;
e.prowadzenia dokumentacji papierowej i fotograficznej z realizacji projektu samorządowego oraz przechowywania jej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu samorządowego;
f.sporządzenia i wysłania relacji z przeprowadzonego przez siebie projektu samorządowego zgodnie ze Wzorem Relacji (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia realizacji projektu drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com. Relacja wraz ze zdjęciami zostanie zamieszczona przez Operatora na profilu Programu #SU-w-ak oraz Operatora w mediach społecznościowych, blogu samorządowym oraz w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk dostępnej na stronie internetowej Operatora oraz stronie UMK: www.mlodziez.krakow.pl ;
g.sporządzenia i wysłania sprawozdania z wykorzystania dotacji zgodnie z Formularzem Sprawozdania (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) do 2 tygodni od dnia zakończenia projektu jednak nie później niż do dnia 24.05.2022 roku drogą elektroniczną na adres: fundacja.mlodziez@gmail.com. Prawidłowość, rzetelność i zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym podlega kontroli ze strony Operatora.

Gdzie możemy poszukać inspiracji ?
Jeżeli szukacie inspiracji polecamy Wam Wirtualną Księgę Dobrych Praktyk zawierającą opisy zeszłorocznych projektów realizowanych w ramach programu #SU-w-ak:
https://oswiatowa.pijarzy.pl/wp-content/uploads/2021/05/Ksiega-dobrych-praktyk.pdf

Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?
Zachęcamy do zapoznania się z:
Regulaminem programu
Wnioskiem Dotacyjnym
Kartą oceny wniosku
Formularzem sprawozdania

Mam jeszcze pytania odnośnie programu #SU-wak, gdzie znajdę więcej informacji?
Zapraszamy na stronę www.oswiatowa.pijarzy.pl
Zachęcamy również do kontaktu:
Tel. 12 411 07 95 lub 784 043 896
E-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com

Nagłówek

Sed egestas, sapien a pellentesque euismod, odio nibh dignissim nulla, euismod lacinia arcu turpis gravida tortor. Donec tempor enim ut sollicitudin pulvinar. Nulla sit amet blandit lectus.

Sed egestas, sapien a pellentesque euismod, odio nibh dignissim nulla, euismod lacinia arcu turpis gravida tortor.

Dodaj komentarz

Close Menu